PROMOCJA

Miesięczna opłata stała dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat 

 

 189 zł 

 

Regulamin promocji
„Super oferta” 2020'

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji „Super oferta” jest LooCam sp.j., z siedzibą przy ul. Ligockiej 5a, 40-570 Katowice; zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000426724, NIP 6342810544, Regon 242983570, będąca organem prowadzącym placówki Prywatne Przedszkole Nr 1 w Katowicach przy ul. Ligockiej 5a, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Promocja „Super oferta” dotyczy miesięcznej opłaty stałej i jest zwana dalej „Promocją”.

 

II. Czas trwania promocji

1. Promocja organizowana jest w okresie od ogłoszenia do 30.06.2019 r.

2. Promocja może zostać zakończona przed upływem okresu jej obowiązywania w przypadku wyczerpania miejsc.

 

 

III. Uczestnictwo w promocji

1. Uczestnikiem promocji mogą zostać rodzice lub prawni opiekunowie dzieci w wieku 2,5-6 lat.

2. W promocji nie mogą uczestniczyć:

• osoby posiadające zaległości płatnicze wobec organizatora

• osoby, uczestniczące w innych akcjach promocyjnych organizatora.

• rodzice lub opiekunowie dzieci, które zostały skreślone z listy osób uczęszczających

3. Liczba uczestników promocji jest ograniczona i zależna od ilości wolnych miejsc w danej grupie wiekowej.

4. O pierwszeństwie uczestnictwa w promocji decyduje kolejność uiszczanych opłat rezerwacyjnych.

 

IV. Opłata rezerwacyjna

1. Opłata rezerwacyjna wynosi 349 zł.

2. Opłata rezerwacyjna może zostać uiszczona wyłącznie w kancelarii Organizatora za pokwitowaniem opatrzonym datą i godziną jej dokonania. 

2a. (edytowano: 23.06.2020 r.) Opłata rezerwacyjna może zostać również uiszczona w formie przelewu bankowego z podaniem Imienia Nazwiska dziecka w tytule. Potwierdzenie dokonania przelewu należy przesłać na poczta@przedszkole.katowice.pl podając w temacie Imię Nazwisko dziecka. 

3. Opłata rezerwacyjna jest bezzwrotna.

4. Rezerwacja musi zostać potwierdzona do dnia 29.08.2019 r. Potwierdzenie może nastąpić za pomocą wiadomości e-mail (adres:poczta@przedszkole.katowice.pl), faksowo na nr 32 757-08-08 lub pisemnie w siedzibie Organizatora. Potwierdzenie musi zawierać: imię, nazwisko, nr pesel dziecka oraz imię, nazwisko osoby dokonującej potwierdzenia.

5. W przypadku nie potwierdzenia rezerwacji w ww. terminie, opłata rezerwacyjna przepada a uczestnik zostaje skreślony z listy uczestników promocji.

6. W przypadku rozpoczęcia uczęszczania dziecka do Przedszkola w terminie 01.09.2020-04.09.2020 r., opłata rezerwacyjna jest zaliczana na poczet opłaty wpisowej oraz miesięcznej opłaty stałej za m-c wrzesień 2020 r. 

7. W szczególnych przypadkach, decyzją Organizatora, wysokość opłaty rezerwacyjnej może ulec zmianie.

 

V. Uczestnictwo i zasady promocji.

1. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.

2. Uczestnikiem promocji staje się osoba, która:

• prawidłowo wypełni kartę zgłoszenia dziecka, nie później niż 29.06.2020 r.

• podpisze umowę, nie później niż 30.06.2020 r.

• uiści opłatę rezerwacyjną w terminie do 29.06.2020 r.;

3. Uczestnikowi promocji przysługuje ulga na miesięczną opłatę stałą.

4. Miesięczna opłata stała po uwzględnieniu ulgi wynosi 189 zł.

5. Ulga przysługuje uczestnikowi na miesięczne opłaty stałe od września 2020 r. do sierpnia 2021 r.

6. Utrata prawa do ulg występuje gdy:

• uczestnik zalega z opłatami na rzecz organizatora dłużej niż 30 dni,

• w przypadku dłuższej niż 30 dni nie zgłoszonej  nieobecności dziecka na zajęciach.

7. W przypadku utraty ulgi, uczestnika obowiązują ceny bez ulgi począwszy od kolejnego miesiąca.

8. Zwrot uzyskanych przez uczestnika ulg występuje w przypadku rozwiązania umowy przez uczestnika przed czasem na jaki została zawarta lub rozwiązania przez organizatora z winy uczestnika.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu znajduje się w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.przedszkole.katowice.pl

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji.

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

4. Udział w Promocji oznacza zgodę jej Uczestnika na warunki Regulaminu Promocji

5. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu lub zakończenia Promocji bez konieczności podawania przyczyn. Informacja o zmianie Regulaminu lub zakończeniu Promocji zostanie podana przez Organizatora do wiadomości na stronie internetowejwww.przedszkole.katowice.pl

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.04.2020 r.