RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH I ICH DZIECKA W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ DO PRZEDSZKOLA 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż: 

 

  1. Administratorem Pani/Pana i dziecka danych osobowych jest Loocam spółka jawna z siedzibą 40-570 Katowice, ul. Ligocka 5a będąca organem prowadzącym Prywatne Przedszkole Nr 1 w Katowicach 40-570 Katowice, ul. Ligocka 5a
  2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz na podstawie obowiązującego statutu przedszkola, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i innych aktów obowiązującego prawa odnoszących się do działalności przedszkola niepublicznego. 
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji dziecka do przedszkola.
  4. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla Administratora danych, np. podmioty świadczące obsługę prawną, czy finansowo- -księgową. Przekazywanie danych odbiorcom nie dotyczy danych szczególnych Pani/Pana dziecka, w tym danych dotyczących jego zdrowia.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej. 
  6. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia realizacji umowy o sprawowanie opieki w przedszkolu i wynikających z niej obowiązków, a następnie po tym okresie będą przechowywane wyłącznie do celów finansowo–księgowych i podatkowych lub ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez okres wymagany do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych i cywilnych - w przypadku, kiedy dziecko zostanie przyjęte do przedszkola, a rodzice/opiekunowie prawni podpiszą umowę o sprawowanie opieki w przedszkolu lub do czasu zakończenia procesu rekrutacji w przypadku, kiedy dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola lub zrezygnuje Pani/Pan z przyjęcia dziecka do przedszkola podczas procesu rekrutacji. 
  7. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich i dziecka danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających Administratora danych do przetwarzania tych danych).
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich i dziecka jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, następnie zawarcia umowy o sprawowanie opieki w przedszkolu i w związku z tym świadczeniem usług zgodnie z umową, statutem przedszkola i aktami obowiązującego prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie będzie brak możliwości zawarcia umowy i świadczenia usług. Powyższe nie dotyczy szczególnych kategorii danych osobowych (informacje o zdrowiu dziecka) – w tym przypadku dane podawane są dobrowolnie.
  10. Pani/Pana i dziecka dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).